Bà Diên Thâi hôi tô vè ngac nhiên bản sắc văn hóa Việt Nam


cao xa khác, phải được các bậc cao nhán truyển thụ, phải nghiến ngẫm thién kinh vạn quyển, lại phải lao tâm khổ. I Nam Đẩu tượng trưng ngôi Tể tướng, Hỏa tinh là sao Huỳnh Hoặc, nếu xuất hiện là có việc binh nhung. Sao này phạm vào tòa Nam Đẩu tức phải có việc trừng phạt. Mặt trời tượng vua, Thái Bạch là Kim tinh, gọi nôm là sao Mai.

Mặt trời mọc, sao Mai phải lặn.

Đằng này nó cứ hiển hiện, tức rưòng mối phải rối loạn. Trong tư trình, để tránh lụy cho mình, tôi chỉ phát hiện chung chung, đại khái, ai muốn hiểu thế nào thì hiểu!
Lúc. – Tòa sao Tâm có ba chòm, chòm chính giữa gọi là Trung tinh hay Đế tinh, tượng trưng cho ngôi Thiên tử. Tôi nhận thấy, mặt trăng, tượng Văn hóa Việt Nam bầy tôi mà ánh sáng lấn vào chòm Trung tinh, đó là triệu bầy tôi Văn hóa Việt Nam lấn át vua. Mặt trăng lại “lậu minh” tức lộ sáng ra cả ban ngày, tranh sáng với mặt trời, đồng thòi Hỏa tinh cũng phạm cung. Tất cả những hiện tượng đó báo hiệu việc thí nghịch và sự phế lập khác nữa!
– Nếu thế thì loạn to!- ông Diên. r Loạn từ đế đô mà ra, rồi lan khắp nội trấn, ngoại trấn! Bao giờ sự việc xảy ra, tôn huynh mói thấy hết sự.

Sau cuộc trò chuyện kéo dài, mọỉ người đã thấm mệt, ông Diên Thái nhã nhặn mòi hai nhà nho đi nghỉ,
ViÊn Moi flcuYcn. Xong viêc, ông quay vào nhà trong, vùa lue bà Diên Thâi thu don xong công viêc hàng ngày, bà khë khàng hôi ông:
– Câc ông bàn.

– Dl loan thi ngoi mot cho mà bản sắc văn hóa Việt Nam ôm hàng ha ông?- bản sắc văn hóa Việt Nam Bà Diên Thâi hôi tô vè ngac nhiên. – Théo tôi nghï, phe nhà Chua dvidng manh, mïnh chiïa phâi bô pho phiiông Kè Chç) mà ra di. Nhiing nêu
trấn trong, trấn ngoài chớm loạn, gián đoạn đường đi lối lại, hàng hóa ở Trung đô sẽ lên vùn vụt. Muốn ăn to, làm giàu, phải tính hết mọi nưốc!
– Hiện nay giá đồng đương hạ, hay là ta bỏ tiền mua vào thật nhiều.

Mình găm được nhiều đồng tức là nắm được kho tiền của đất nưốc!
– Tôi cũng nghĩ vậy!
Chương Năm NĂM CẢNH. Ngưòi trạc năm mươi, đội nón lông chóp đồng phong tuc cuoi hoi đã cũ, ngưòi ngót sáu phong tuc cuoi hoi mươi mang nón sơn. Nhìn thấy đôi quả đào treo dưới mái hiên, mang hai chữ Diên Thái, cả hai dừng lại, cùng thốt lên: “Đây rồi!”,.

Leave a Comment