Stormy Tây Bắc, Đông lạnh nokia 8800

Dự báo thời tiết quốc gia cho Thứ Sáu 18 tháng nokia 8800 12 cuộc gọi cho hiệu lực hồ tuyết ở Buffalo, New York như di chuyển theo hướng Đông tuyết rơi, và nokia 8800  nhiều cơn bão ở vùng Tây... Read more →